§ 8

Stemmeberettigede:

Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er kun de, der har været medlemmer i 2 måneder eller mere.

Medlemmer, der trods påkrav, er i restance med noget af sidste års kontingent, har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

§9

Ordinær generalforsamling:

Ordinære generalforsamlinger afvikles efter følgende dagsorden:

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. For vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 11

Opløsning af klubben:

Klubben kan kun opløses, når det vedtages af 4/5 af samtlige stemmeberettigede medlemmer på en dertil særlig indkaldt generalforsamling. Såfremt 4/5 af samtlige medlemmer ikke møder frem, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan beslutte at opløse klubben uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Samme generalforsamling træffer bestemmelse om måden, hvorpå afviklingen skal foregå.

Hvis klubben opløses, tilfalder eventuelle midler medlemmer i andre svømmeklubber i Hjørring Kommune.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. oktober 1973, med rettelser på generalforsamlinger den:

23. september 1976.

25. september 1980.

02. april 1981

Ekstraordinær generalforsamling 13. marts 1984.

Ordinær generalforsamling 27. januar 1994

Bestyrelsen 21. februar 2002

Ordinær generalforsamling 28. februar 2008.

Ordinær generalforsamling 12. marts 2013.

Ordinær generalforsamling 11. marts 2014

Vedtægter for Svømmeklubben 71, Hjørring

 § 1

Klubbens navn:

Klubbens navn er Svømmeklubben 71, Hjørring (herefter benævnt S 71), dens hjemsted er Hjørring Kommune.

Den ansvarlige ledelse er bestyrelsen, som i sin virksomhed tegner klubben.

§ 2

Formål:

Formål er at fremme kendskabet til og interessen for motionssvømning. Udover svømning, sætter vi pris på det sociale samvær.

§ 3

Indmeldelse:

Indmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem, og der betales et indmeldelsesgebyr.

§ 4

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren eller i dennes fravær til et andet bestyrelsesmedlem.

§ 5

Kontingent:

Kontingentets størrelse og betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Medlemmer som ikke har betalt skyldigt kontingent har ikke adgang til svømmehallen i den fastsatte tid.

§ 6

Bestyrelsen:

Klubben ledes af en bestyrelse, som består af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt et antal suppleanter.

Bestyrelsen vælges direkte på den årlige generalforsamling for en periode af 2 år – suppleanter dog kun for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis 2 og 3, de konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde. Kassereren er pligtig at føre specificeret regnskab over indtægter og udgifter, samt til enhver tid at give bestyrelsen oplysninger om klubbens økonomi.

Regnskabet følger kalenderåret og afsluttes med status over klubbens aktiver og passiver. Status og regnskab skal indleveres til revision 14 dage før generalforsamlingen og i revideret stand forelægges denne. Sekretæren har pligt til at føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, samt andre vigtige begivenheder inden for klubben.

§ 7

Generalforsamling:

Klubbens øverste myndighed beror hos medlemmerne på generalforsamlingen.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal, og indkaldes af bestyrelsen 3 uger før den skal finde sted, ved bekendtgørelse på hjemmesiden, på opslagstavlen i svømmehallen og ved E-mail til medlemmerne. Til medlemmer uden E-mail adresse udleveres indkaldelse i svømmehallen eller sendes pr. brev.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og med fornøden motivering.

Alle forslag, der vil blive behandlet på generalforsamlingen, meddeles medlemmerne hurtigst muligt, dog senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af de stemmeberettige medlemmer indsender motiveret skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel og højst 20 dage efter anledningens eller begæringens fremkomst for bestyrelsen.

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning.

3.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.       Bestyrelsens forslag/indkomne forslag.

5.       Valg til bestyrelsen.

6.       Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7.       Eventuelt

§ 10

Afgørelser og skriftlig afstemning:

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal (se dog § 11).

I tilfælde af stemmelighed, træffer bestyrelsen afgørelsen.

Skriftlig afstemning skal foretages, når et flertal af de fremmødte medlemmer forlanger det.